Законопроект за насърчаване на раждаемостта

Предмет на закона

Чл.1. (1) Този закон урежда условията за придобиване правото на финансови стимули за насърчаване на раждаемостта, формите и реда за тяхното предоставяне.

Чл.2. За да се преодолее демографската криза, в сила от 01.01.2022 г., се въвеждат финансови стимули за насърчаване на раждаемостта

Чл.3. Финансовите стимули са средства в пари, които подпомагат отглеждането на децата в семейна среда от родителите. Те са обързани с облагаемия доход на родителите

Финансови стимули

Чл.4. (1) На  родители, български граждани, които имат сключен граждански брак, при раждане на дете, се връща удържания Данък върху Дохода на Физическите Лица (ДДФЛ) – 10% върху облагаемия доход за 1 година назад, както следва:

(2) За първо родено дете – удържания ДДФЛ умножен по коефициент 2, за първите 5 години след раждането, и по коефициент 1, за следващите 5 г.

(3) За второ дете, коефициентът се променя на 3, за първите 5 години, и на 1,5 за следващите 5 г.

(4) За трето дете, коефициентът се променя на 4, за първите 5 години и на 2, за следващите 5 г.

(5) За всяко следващо дете се запазва коефициентът за третото.

(6) В условията на ал.3,4,5, когато дете в семейството навърши 18 г., помощта се преизчислява.

(7) Ако няма сключен граждански брак, финансовите стимули се изчисляват по същия алгоритъм, на база само на облагаемия доход на родителя, който упражнява родителските права.

Срокове

Чл.5. (1) Срокът, за който се изплащат помощите е 10 години след датата на раждане на на първо дете. С раждането на следващо дете, срокът започва да тече наново, като се прилагат условията по чл.4., съответни на броя на децата в семейството. При случаи на смърт на дете, преди изпълнение на 10 годишния срок, помощта се прекратява (ако е единствено дете), или се преизчислява, според броя на децата в семейството.

(2) Финансовите стимули се изплащат за деца, родени след 01.01.2022 г.

(3) Ако в семейството има деца, родени преди 2022 г., при раждане на следващо дете, семейството попада в условията на Чл.4. и съответната алинея според броя на децата, ненавършили 18 г.

Облагаема база

Чл.6. (1) Базата, върху която се начисляват финансовите стимули е 10% от облагаемия годишен доход на родителите в семейството:

(1) За бащата се взима облагаемия доход 12 месеца преди раждането на детето, и след това за всяка следваща година, броено от момента (месеца) на раждането. 

(2) За майката, докато е в отпуск по майчинство, се взима облагаемия доход за последните 12 месеца преди раждането. След като започне работа, базата се изчислява както при бащата.

(3) Въвежда се максимален праг на облагаемия доход на семейство (базата), върху който се изчисляват финансовите стимули, в размер на 24 средни месечни заплати годишно. Ако майката не е сключила граждански брак, максималният праг за нейния облагаем доход са 15 средни месечни заплати. Величината на средната заплата се определя от НСИ, за годината предшестваща изплащането на помощите.

(4) При развод на родителите, финансовите стимули продължават да се изчисляват върху облагаемия доход на родителя, на когото е присъдено детето.

(5) При сключване на брак след развода, облагаемия доход се повишава с доходите на новия брачен партньор, след като се роди дете в брака.

(6) Ако родителите сключат граждански брак след раждането на детето, финансовите стимули се изчисляват върху на облагаемия доход на двамата, за годината, следваща рождения ден на детето.

(7) При вдовство, финансовите стимули се изчисляват върху на облагаемия доход на овдовелия партньор.

(8) При осиновяване на дете, финансовите стимули се изчисляват върху облагаемия доход на осиновителя, или двамата осиновители, ако имат сключен граждански брак.

Семейства на студенти, български емигранти и смесени бракове

Чл.7. (1) Финансови стимули се полагат и за семейства, в които единия или и двамата родители са студенти в българско висше училище, съгласно условията на чл.4., като за майка студентка редовно обучение се признава за облагаем доход 80% от средната работна заплата, докато майката има студентски права, но не повече от 5 г. след раждането на дете. Ако бащата е студент редовно обучение – 60 %, докато има студентски права, но не повече от 5 г. след раждането на дете

(2) За семейства на български емигранти, завърнали се в България и родили дете тук след 2022г., облагаемият доход, върху който се начисляват финансови стимули за раждане на дете, в годината преди раждането на детето им, е:
– 80% от 12 средни работни заплати за майката, в годините докато е в майчински.
– 80% от средната работна заплата за бащата, за първата година след раждането на детето. За следващата година се взима за база неговия реален облагаем доход. Ако единия или двамата имат годишен облагаем доход по ЗДДФЛ, по-висок от 80% от 12 средни работни заплати, финансовите стимули се начисляват върху него.

(3) Смесени бракове, в които единият от родителите е българин и детето е с българско гражданство, попадат под разпоредбите на чл.4.

Коефициенти

Чл.8. (1) За да се определи окончателния размер на финансовия стимул за всяко семейство, се използват коефициентите, указани в чл.4., които се умножават по облагаемата база. Те се наричат основни коефициенти

(2) Коефициент по-голям от 1 се начислява само при завършено средно образование на двамата родители в семейството (или от майката, ако няма сключен граждански брак). Ако това условие не е спазено, базата се умножава по коефициент 1.

(3) За осиновено дете, базата се умножава по коефициент 1.

Допълнителни коефициенти

Чл.8. (1) Регионален коефициент – въвежда се, за да се насърчи раждаемостта в тези региони, в които тя е най-ниска. За семейства, сключили граждански брак или майки, които живеят и работят в 12-те области с България с най-ниска раждаемост, се начислява допълнителен коефициент +0.5 – Смолян, Видин, Габрово, Кюстендил, Добрич, Силистра, Монтана, Русе, Перник, Хасково, Плевен, Велико Търново

(2) За да може да се ползва този коефициент, трябва двамата родители, (или само майката, ако няма скл. граждански брак) да имат адресна регистрация и да работят (внасят данъци) на територията на област, посочена в ал.1, чл.8

(3) При промяна на обстоятелствата по ал.2, чл.8., допълнителния коефициент отпада за следващата година.

Чл.9. (1) Възрастов коефициент – въвежда се, за да се стимулира раждаемостта в най-благоприятната биологична възраст на майката за раждане на дете.

(2) За раждане на първо дете при възраст на майката между 20-24г., към коефициента 2, който се полага в този случай, се добавя допълнителен коефициент +0.4. Общият коефициент става 2.4.

(3) За раждане на първо дете от майка на възраст между 24-28 г., допълнителен коефициент +0.2

(4) Ако майката има сключен граждански брак с бащата, с възрастовия допълнителен коефициент се умножава облагаемата база на семейството.

(5) Ако се родят 2 или повече деца за този период, коефициента не се мултиплицира, остава този, който е за периода.

Чл.10.  (1) Образователен коефициент – въвежда се, за да се стимулира раждаемостта сред българите с висше образование, която е най-ниска спрямо останалите групи от населението.

(2) Ако един от родителите в семейството, има завършено висше образование в България, допълнителен коефициент +0.1

(3) Ако и двамата родители имат висше образование, допълнителен коефициент +0.2

(4) Ако едно семейство (майка), отговаря на две или на трите условия по чл.8,9 и 10, то коефициентите се събират.

Чл.11.  Общия коефициент се определя, като се събере основния коефициент с допълнителния. Общият коефициент се умножава по осигурителната база, за да се определи размера на  финансовия стимул за раждаемост.

Изплащане

Чл.12. (1) При раждане на дете, в срок до 30 дни след датата му на раждане, майката, бащата (при сключен граждански брак) или упълномощен от нея представител, подава заявление-декларация пред социалните служби за получаване на финансови стимули този закон. В заявлението се декларират обстоятелствата и критериите, които са изпълнени, както и се предоставят документи за доходите в последните 12 месеца преди раждането. Декларираните данни се проверяват от държавния служител за достоверност в регистрите и НАП

(2) Изплащането на финансовите стимули е за 1 година напред. Парите се превеждат по банкова сметка между 30-тия и 60-тия ден след рождената дата на детето. Ако новороденото не доживее 1 месец, се изплаща 1/12 от предвидената годишна помощ.

(3) Всяка година след първата, наново се определя базата и коефициента за всяко семейство, на база на годишно заявление-декларация по чл.11.ал.3, която следва да се подаде в срок от рождената дата на детето до 30 дни след нея.

(4) Ако след развод съдът е присъдил правата за отглеждане на детето на бащата, средствата постъпват по неговата банкова сметка.

ПРИМЕР 1:

Ако средният месечен облагаем доход на майката и бащата е общо 2000 лв., то годишния облагаем доход ще е 24 000 лв. Следователно внесения ДДФЛ е 2400 лв, умножаваме го по 2 за всяка от първите 5 години след раждането на първо дете (ако базата и коефициента не се променят за този период). Семейството ще получава финансов стимул от 4800 лв. годишно за първите 5 години след раждането и 2400 лв. за следващите 5г. Обща сума за 10 години – 36 000 лв.

Когато се роди 2-ро дете, семейството ще започне да получава 7200 лв. годишно за първите 5 години и 3600 за следващите 5 г., общо за 10 години 54000 лв.

Когато се роди 3-то дете, семейството ще започне да получава 9600 лв. годишно за първите 5 години, и 4800 за следващите 5г., общо за 10 години – 72000 лв.

Сумите ще варират при промяна на годишния облагаем доход на родителите.

ПРИМЕР 2

Ако едно семейство с годишен облагаем доход 24000 лв. (2000лв. месечен) има 2 деца, родени преди 2022 г., при раждане на 3-то дете след 2022 г. попада под условията на ал.4 от чл.4. Базата е 2400 лв, коефициента е 4, като ги умножим получаваме 9600 лв. годишно за първите 5 години, и 4800 за следващите 5г., общо за 10 години – 72000 лв. Ако семейството е от Видин, коефициента става 4.5 за първите 5г. и 2.5 за следващите 5 г., Ако някое от другите деца навърши 18 г., тогава коефициента, с който ще умножим базата пада на 3.5, ако това събитие настъпи в първите 5 г. след раждането на третото дете и на 2, ако настъпи по време на вторите 5г.

ПРИМЕР 3
Самотна майка (или живееща без брак с партньор) с месечен облагаем доход 1000 лв. (12 000 лв. годишно). Базата която ще умножим по коефициент 2 е 1200 лв. Тя ще получава годишно 2400 лв. за първо дете в първите 5 г. и 1200 лв. за следващите 5 г.

Ако тази майка роди на 25 г., има висше образование и живее във Велико Търново, то получва коеф. 0.2 за възраст, 0.1 за образование и 0,5 за регион, общо допълнителен коефициент 0.8, който добавяме към коеф. 2 за раждане на първо дете. И финансовия стимул се променя за нея така: 1200 лв. х 2.8 = 3360 лв. за първите 5 г. и 2160 лв. за следващите 5 г..

Ако след 5 г. тази майка сключи брак с партньор, който има висше образование, който има също 1000 лв. месечен облагаем доход и им се роди дете (второ за майката), тогава годишната база на семейството ще е 2400 лв., коефициента за второ дете е 3 (съгласно чл.4. ал.3), отпада допълнителния коеф. за възраст на майката, но регионалния от 0.5 остава, както и за висшето образование на майката коеф. 0.1 и добавяме и коеф. 0.1 за висшето образование на бащата, общ допълнителен коеф. 0.7, добавяме към основния коеф.3 и получаване 3.7.  Умножаваме 3.7х2400= 8880 лв. годишен финансов стимул за това семейство за първите 5 години и 5940 лв за следващите 5 години.

Ако това семейство след още 5 години роди трето дете и се премести в София и годишната база на семейството се повиши на 2600 лв. основния коеф. за трето дете е 4, регионалния коеф. отпада, но допълнителния за висше образование на двамата родители се запазва 0.2, то общия коеф. става 4.2. Умножаваме 4.2х2600=10920 лв. годишно финансов стимул за трето дете, който ще се получва 5 години. След това основния коеф. се променя на 2, събираме го с допълнителния и получаваме общ коеф. 2.2, и годишен финансов стимул от 5720 лв. са следващите 3 години, защото тогава първото дете вече ще навърши 18 г. Поради това основния коеф. става 1.5, добавяме към него 0.2 и получаваме 1.7 общ коеф. за следващите 2 г. и годишен фин. стимул за тях от 4420 лв.

За целия период от 20 години, сумата която ще получи е

Сумите ще варират при промяна на годишния облагаем доход на родителите.

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.13. (1)  Определянето източниците на финансиране на този мащабен план за насърчаване на раждаемостта в България е ключово за неговия успех и реализация. Този проектозакон определя два източника на финансиране

(2) Възстановяване на реално внесен ДДФЛ в бюджета, за плащания до коефициент 1. Ако финансовия стимул е с коефициент по-висок от 1, само сумата съответна на коеф.1 се връща от бюджета.

(3) Въвежда се косвен данък „Раждаемост“ 1%, с който се облага фирмения оборот и така се финансират средствата, отпускани за плащанията с коефициент над 1, както и за всички плащания, където реално не е внесен ДДФЛ, който да се възстанови (например за годините, в които жената е в майчински, при майки студентки и др.). Изчисленията показват, че е възможно при по-висока ставка на данък Раждаемост (1,5 или 2%) да се покрият всички разходи по този Закон за насърчаване на раждаемостта.

(4) Всички събрани средства от данък „Раждаемост“ се съхраняват във фонд „Раждаемост“ и се отпускат само и единствено за изплащане горепосочените средства на семействата, който отговарят на критериите.

(5) Собствениците на фирми по желание могат да се самообложат с по-висок процент данък „Раждаемост“ (2%), като в този случай се ползват с предимство при кандидатстване за обществени поръчки. Фонд „Раждаемост“ приема и дарения от граждани с високо българско самосъзнание, които желаят по този начин да насърчат раждаемостта в България.

(6) Ако в края на годината във фонд Раждаемост има излишък, част от него се насочва към програми за финансиране лечението и асистираната репродукция на семейства с репродуктивни проблеми

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.14. (1) Министърът на труда и социалната политика упражнява цялостен контрол по спазването на този закон.

(2) Специализираният контрол по законосъобразното прилагане на този закон се осъществява от инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

 (3)  Тъй като с получените финансови стимули се решава проблема с детската бедност, при констатиране на такава от социалните служби в семейства, получили финансови стимули по този закон, те спират да получават средства по тази програма.

(4) При доказано по съдебен път домашно насилие или друг вид злоупотреба с деца съгласно законите в България, от страна на родители, получили финансови средства по този закон, получените средства се възстановяват в троен размер

(5) При доказано фалшифициране на документи за местожителство, гражданско състояние и доходи, подадени неверни данни, с цел да се получат по-високи финансови стимули по този закон, получените средства се възстановяват в троен размер от виновното лице.

(6) При опит за измама, удостоверен преди да бъдат изплатени средства, виновното лице заплаща глоба от 10% от стойността на 24 средни мечени заплати и се лишава за 5 г. от правото да получава финансови стимули по този закон.

 (7) Всеки получил неправомерно средства по този закон, отговаря за връщането им с доходите и имуществото си и бива лишен завинаги от правото да получава финансови стимули за насърчаване на раждаемостта.

 (8) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(9) Всички глоби по чл.14 постъпват във Фонд „Раждаемост“

Преходни и заключителни разпоредби

Чл.15. Родителите получили финансови стимули по този закон, имат задължението да отгледат и възпитат децата си, осигурявайки им, според възможностите си, най-добри условия за живот, грижа и закрила.

Чл.16. (1) Семейство, което има право да получава финансови стимули по смисъла на този закон са мъж и жена, родители на детето, сключили граждански брак. В условията на повторен брак се прилага чл.6., ал.5

(2) В условията на липса на граждански брак, правото да получава финансови стимули е на майката на детето, изчислени на база нейния облагаем доход.

(3) Ако родителските права са присъдени или по закон или вдовство принадлежат на бащата на детето, той се ползва с всички права на майката.

Чл.17. Ако не се подадат документи за получаване на финансови стимули в указания в чл.5. срок, отпада възможността за тяхното получаване за съответния годишен период, но не и за следващите годишни периоди. В този случай, семейството (майката) попада под разпоредбите на Закона за семейните помощи за деца. Това се случва и когато изтече 10 годишния срок за последното родено дете по чл.5.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d блогъра харесват това: